CHỨC NĂNG IMPORT

Đây là chức năng chuẩn của hệ thống SAP Business One. Để sử dụng, truy cập đường dẫn sau:

Administration >>> Data Import/Export >>> Data Import >>> Import Fixed Asset Master Data from Excel.

Hoặc sử dụng Search box với từ khóa: Import. Hệ thống hiển thị các đề mục có từ khóa và click chọn Import Fixed Asset Master Data from Excel .

Picture1 Import Fa
Chức năng import Fixed Asset bằng tập tin Excel.

MAPPING DỮ LIỆU TÀI SẢN THEO TRÌNH TỰ CỘT CỦA FILE EXCEL

Để import các dữ liệu tài sản cố định (TSCĐ), người dùng cần mapping dữ liệu cần import với các field của Fixed Asset Master Data. Tiếp đến chuẩn bị dữ liệu theo cấu trúc đã mapping, và sau đó tiến hành import vào hệ thống.

Prepare Excel File
Chuẩn bị file Excel

CHUẨN BỊ DỮ LIỆU Ở EXCEL

Dựa vào trật tự các mapping, điền dữ liệu tương ứng ở các cột ở Excel (không header). Sau khi hoàn tất, chọn lưu thành định dạng Unicode Text.

Picture2 Picture3

(**) Lưu ý: Close file .txt vừa tạo trước khi thực hiện tiếp các bước Import

THỰC HIỆN IMPORT

Picture4 Picture5 Picture6

MỘT SỐ LÍ DO DẪN ĐẾN IMPORT THẤT BẠI

Có nhiều trường hợp dẫn đến thất bại:

  • Sai kiểu dữ liệu (ngày, mã Depreciation Area)
  • Trùng mã tài sản
  • Số ngày Useful life và Remaining life không khớp nhau.
Tel: 076 383 8090