SAP Business One

Nền tảng vượt trội Business One

Sản phẩm SAP Business One

Sap B1 Logo

SAP Business One ERP

Quản lý toàn diện nguồn lực Doanh nghiệp

xem thêm
1 9iz44ypxndk96o7 Guiulg

Nền tảng SAP Business One

Nền tảng SAP HANA
Truy xuất tức thời, không độ trễ

xem thêm
2020 06 23 15 15 33

Hệ sinh thái SAP Business One

Đa dạng mô hình tích hợp
Web Services/API, Database and Files

xem thêm