Facts B1up 2

Các lợi ích chính

  1. Tạo nhanh các nút chức năng / báo cáo
  2. Tùy biến các field bắt buộc nhập
  3. Tùy biến các kiểm soát dữ liệu được nhập vào
  4. Tạo macro để tự động hóa quy trình vận hành
  5. Thiết kế và tùy biến Dashboard

Thời gian triển khai

  1. Dễ cài đặt và sử dụng (Plug and Play)
  2. Đào tạo sử dụng trong thời gian ngắn

Tính năng của giải pháp

Các bài viết có liên quan đến giải pháp mở rộng khác