Giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính(SAP Business One Intercompany solution) giúp tinh giản hóa luồng dữ liệu tích hợp và các giao dịch nội bộ giữa các công ty thành viên.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào có nhiều công ty con, giao dịch nội bộ và nhu cầu hợp nhất dữ liệu tạo ra sự phức tạp. Giảm thiểu sự phức tạp này rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp hợp nhất báo cáo (SAP Business One Intercompany) cho phép tích hợp tự động các giao dịch giữa các công ty. Bao gồm các giao dịch nội và thanh toán giữa các công ty thành viên và giúp tinh giản hóa quy trình hợp nhất báo cáo tài chính.

Giải pháp đã được sử dụng ở hơn 65 quốc gia. Hỗ trợ nhiều công ty con, mỗi công ty có thể sử dụng phiên bản các phiên bản khác nhau, thậm chí sử dụng các loại tiền tệ khác nhau.

Giải pháp hợp nhất báo cáo Intercompany có thể giúp:

  • Hợp nhất, điều phối và xem các hoạt động trên toàn tổ chức mà không cần đối chiếu thủ công.
  • Quản lý các pháp nhân và tiền tệ khác nhau.
  • Giảm thời gian để đối chiếu, hợp nhất báo cáo tài chính.
  • Áp dụng các quy trình tài chính được chuẩn hóa và minh bạch giữa các công ty thành viên.
  • Dễ dàng và trực quan quản lý thông tin tài chính giữa các công ty thành viên.
  • Tăng năng suất do đơn giản hóa và giảm thời gian thực hiện các giao dịch nội bộ.
Tel: 076 383 8090