1. MRP là gì

Được viết tắt từ Material Requirements Planning, là Hoạch định nhu cầu vật tư.

Hiểu nôm na chức năng MRP giúp tính toán, cân đối nhu cầu vật tư để cung cấp đủ lượng hàng hóa, vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy dựa trên kết quả tính toán, trường hợp thiếu hàng hóa, vật tư hệ thống sẽ đề xuất mua thêm, sản xuất thêm hoặc chuyển từ kho thừa sang kho thiếu

Xem chi tiết hướng dẫn

Tel: 076 383 8090