Trường hợp:

Khi người dùng cần xuất kho giao hàng có Batch trong SAP Business One, mặc dù số lượng tồn kho (Stock on hand) vẫn đủ, nhưng một số Batch đã được phân bổ cho các chứng từ (Sales Orders…) khác dẫn đến người dùng không thể hoàn tất xuất kho cho chứng từ hiện tại.

Ví dụ: Mặt hàng A tồn kho khả dụng là 10 cái (Batch A: 5 , Batch B: 5). Tuy nhiên đã được phân bổ cho các Sales Orders khác là 5 cái (Batch A). Thì khi bạn cần làm Xuất kho 7 cái, sẽ không đủ Stock cho mặt hàng đó.

Giải pháp:

Đầu tiên bạn sẽ tìm đến các chứng từ đã được phân bổ Batch, và khi tìm được bạn cần thu hồi lại các Batch đã được phân bổ cho phù hợp với số lượng dự kiến xuất (ưu tiên hơn)

Bước 1: Tìm các chứng từ đã được phân bổ Batch: Khi bạn đang thao tác trên chứng từ Sales Orders hoặc Delivery hoặc Goods Issue. Sau khi chọn sản phầm và số lượng thực xuất, bước tiếp là vào màn hình Batch để chọn các Batch cần xuất:

Xem tiếp tại

Tel: 076 383 8090