Trong quy trình mua hàng SAP B1, các chứng từ thường bao gồm: Purchase Order (đơn hàng mua), Goods Receipt PO (phiếu nhập kho), AP Invoice (hóa đơn mua hàng).
Phân luồng hạch toán kế toán trong mua hàng SAP B1
Các giao dịch mua hàng SAP B1 phát sinh sẽ ảnh hưởng đến thông tin tồn kho và các hạch toán kế toán trong hệ thống SAP Business One như sau: Xem thêm tại Chúng tôi đã chia sẽ các luồng chính nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng SAP B1. Cám ơn bạn đã theo dõi.
Tài nguyên khác để gia tăng kiến thức và hiểu biết của bạn về hệ thống ERP SAP Business One SMARTIS – HƠN 15 NĂM KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ERP SAP BUSINESS ONE 🌐 Website: www.smartis.com.vn/www.cloud.smartis.com.vn
Tel: 076 383 8090