Các doanh nghiệp ngày nay cần giải quyết nhiều thách thức khác nhau để tồn tại và phát triển. Khi nói đến các công ty khởi nghiệp và SME, một trong những thách thức lớn là hạn chế về ngân sách. Trong tình huống như vậy, họ khó có thể quản lý hoạt động hàng ngày một cách hiệu quả. Từ đó, hệ thống ERP (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp) xuất hiện.

Ngày nay, chúng ta có sẵn các hệ thống ERP tiên tiến khi công nghệ phát triển. Chúng tôi có thể phân loại chúng trong hệ thống ERP on Cloud và hệ thống ERP On-premise. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh giữa hai giải pháp đó. Nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn theo yêu cầu kinh doanh của bạn. Xem tiếp

Image 1 1024x536

Tel: 076 383 8090